Zásady zpracování osobních údajů 

Společnost TCF-Cap Services s.r.o., se sídlem Světova 523/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 090 00 909, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 328980 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a účely zpracování;
 2. komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 3. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 4. informace o souborech cookies;
 5. jaká máte ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese privacy@rohlikgroup.com

1. Rozsah zpracování osobních údajů podle účelu zpracování

1.1. Vypořádání dotazů/požadavků/podnětů

Pokud nás kontaktujete s dotazem/požadavkem/podnětem, zpracováváme Vaše osobní údaje, které potřebujeme pro řádné vypořádání Vašeho dotazu/požadavku/podnětu. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. e-mailová adresa,
 3. předmět dotazu/požadavku/připomínky.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve vypořádání Vašeho dotazu/požadavku/podnětu.

1.2. Podpora projektů – příjemce investic

Pokud projevíte zájem o podporu Vašeho projektu zpracováváme Vaše údaje v rozsahu:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. adresa,
 3. obchodní firma,
 4. sídlo společnosti,
 5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 6. telefonní číslo,
 7. e-mailová adresa,
 8. informace o projektu,
 9. informace o Vašich majetkových poměrech,
 10. informace o bankovním spojení,
 11. finanční informace,
 12. případně další informace, které nám poskytnete.

V přípravné fázi zpracováváme Vaše údaje pro účely přijetí opatření před uzavřením smlouvy.
Pokud uzavřeme smlouvu, zpracováváme Vaše údaje pro účely plnění smlouvy a dále pro účely plnění právních povinností, které se na nás vztahují.

Vaše údaje zpracováváme také na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá především ve vyhodnocení rizik a investičních možností. Bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít.

1.3. Podpora projektů – investor

Pokud projevíte zájem o podporu našich projektů zpracováváme Vaše údaje v rozsahu:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. adresa,
 3. obchodní firma,
 4. sídlo společnosti,
 5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 6. telefonní číslo,
 7. e-mailová adresa,
 8. podklady nezbytné pro ověření Vaší identity,
 9. informace o Vašich majetkových poměrech,
 10. informace o bankovním spojení,
 11. případně další informace, které nám poskytnete.

V přípravné fázi zpracováváme Vaše údaje pro účely přijetí opatření před uzavřením smlouvy, pro účely připravení vhodné nabídky a pro účely plnění právních povinností, které na nás dopadají.
Pokud uzavřeme smlouvu, zpracováváme Vaše údaje pro účely plnění smlouvy a dále pro účely plnění právních povinností, které se na nás vztahují.

Vaše údaje zpracováváme také na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá především ve vyhodnocení rizik a investičních možností. Bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít.

1.4. Správa rodinných financí

Pokud projevíte zájem o správu rodinných financí zpracováváme Vaše údaje v rozsahu:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. adresa,
 3. obchodní firma,
 4. sídlo společnosti,
 5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 6. telefonní číslo,
 7. e-mailová adresa,
 8. podklady nezbytné pro ověření Vaší identity,
 9. informace o Vašich majetkových poměrech,
 10. informace o bankovním spojení,
 11. případně další informace, které nám poskytnete.

V přípravné fázi zpracováváme Vaše údaje pro účely přijetí opatření před uzavřením smlouvy, pro účely přípravy vhodné nabídky a pro účely plnění právních povinností, které na nás dopadají.
Pokud uzavřeme smlouvu, zpracováváme Vaše údaje pro účely plnění smlouvy a dále pro účely plnění právních povinností, které se na nás vztahují.

Vaše údaje zpracováváme také na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá především ve vyhodnocení rizik a investičních možností. Bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít.

1.5. Realizace výběrových řízení a evidence uchazečů o práci

Pokud se chcete zařadit do našeho týmu, zpracováváme ty Vaše osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Těmito údaji mohou být zejména informace uvedené v životopise a motivačním dopise a Vaše kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa, kontakt na LinkedIn).

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom s Vámi mohli být v kontaktu a abychom mohli vyhodnotit Vaše předpoklady pro konkrétní pracovní pozici.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení na konkrétní pozici, dále případně po dobu, na kterou nám udělíte souhlas s tím, že Vás můžeme kontaktovat s obdobnou pracovní nabídkou. Souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

1.6. Řízení vztahů s dodavateli

Pokud jste našim smluvním partnerem (fyzickou osobou), zpracováváme Vaše osobní údaje, které potřebujeme pro řádné plnění našich smluvních povinností. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. adresa,
 3. obchodní firma,
 4. sídlo společnosti,
 5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 6. telefonní číslo,
 7. e-mailová adresa,

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy a dále pro účely plnění právních povinností, které se na nás vztahují. Bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít.

2. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Jedná se například o:

 1. externí advokátní kanceláře,
 2. zpracovatele, kteří nám poskytují serverové, webové, marketingové cloudové nebo IT služby.

3. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu danou účelem zpracování. 

Pro účely plnění smlouvy budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy a po dobu danou příslušným právním předpisem od ukončení smlouvy (zpravidla se jedná o dobu 10 let).

Pokud je smlouva uzavřena s právnickou osobou, zpracováváme příslušné údaje kontaktní osoby po dobu 12 měsíců po ukončení smlouvy nebo 12 měsíců ode dne, kdy přestala být kontaktní osobou.

Pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu budeme Vaše údaje zpracovávat maximálně po dobu čtyř (4) let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Pro účely jednání o uzavření smlouvy budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu 12 měsíců od doby počátku zahájení jednání o uzavření smlouvy.

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu budeme osobní údaje zpracovávat po dobu udělení souhlasu (zpravidla 5 let) nebo do odvolání souhlasu. 

4. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese privacy@rohlikgroup.com.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je společnost FairData Professionals a.s. (Mgr. Richard Otevřel, Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M., Mgr. Ing. Jana Duchková), e-mail: privacy@rohlikgroup.com, tel. +420 255 000 376.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 14.12.2022 a jsou pravidelně aktualizovány. Termín poslední aktualizace: prosinec 2022.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.